ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ
ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ
ਸਮਾ : ੩:੦੦ ਤੋਂ ੪:੦੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ
ਸਮਾ : ੩:੦੦ ਤੋਂ ੪:੦੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ
ਸਮਾ : ੩:੦੦ ਤੋਂ ੪:੦੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਤਬਲਾ
ਸਮਾ : ੩:੦੦ ਤੋਂ ੪:੦੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਤਬਲਾ
ਸਮਾ : ੩:੦੦ ਤੋਂ ੪:੦੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਤਬਲਾ
ਸਮਾ : ੩:੦੦ ਤੋਂ ੪:੦੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ
ਸਮਾ : ੪:੩੦ ਤੋਂ ੫:੩੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ
ਸਮਾ : ੪:੩੦ ਤੋਂ ੫:੩੦ ( ਸ਼ਾਮ )
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ
ਸਮਾ : ੪:੩੦ ਤੋਂ ੫:੩੦ ( ਸ਼ਾਮ )