‘ਮਾਇਆ’

ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉ
ਤਿੰਨੋ ਮੰਤਰੀ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ
ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਤਾਜੇ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਥੈਲਾ ਭਰ ਲਿਆ
ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਲੇ ਸੜੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਫਲ ਸਭ ਤੋੰ ਉਪਰ ਥੈਲੇ ਚ ਪਾ ਲਏ
ਤੀਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਥੈਲਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਾਹ ਕੱਖ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਥੈਲਾ ਭਰ ਲਿਆ
ਤਿੰਨੋ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਥੈਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ
ਬਿਨਾ ਥੈਲੇ ਖੋਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲਿਆ ਸਮੇਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜੇਲ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਹੁਣ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ
ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਾਜਾ ਫਲ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਜੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਗਏ,

ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਾਜਾ ਫਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲੇ ਸੜੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਇੱਕਠੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ,

ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਿਆ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ……
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਥੋੰ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…
ਚਾਹੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਜਮਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ
ਕਿਉਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋੰ ਤਰਫੋੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ